ข่าวนโยบาย สพฐ.
ไทยมีงานทำ
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 66
นโยบายเร่งด่วน สพฐ.
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65
นโยบายการนำพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65
นโยบายการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65
นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65
นโยบายการพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65
นโยบายพาน้องกลับมาเรียน
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65
นโยบายโรงเรียนคุณภาพ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65
นโยบายแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย RT NT และ O-NET
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65
นโยบายความปลอดภัยสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 65