ข่าวนโยบาย สพฐ.
นโยบายความปลอดภัยสถานศึกษา
กรอบแนวคิด
เพื่อให้เป็นไปตามนใยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาการปี 2565 ข้อที่ 1.การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและเมื่อเกิดเหตุหรือสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบต้องประเมินสถานการณ์และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาใดยเร็วที่สุต และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
 
เป้าหมาย
1.สถานศึกษามีระบบเสริมสร้างความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษา
2.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
3.สถานศึกษาสามารถเผชิญเหตุ และแก้ไซสถานการณ์ได้
4.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบเหตุได้รับการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเยียวยาทั้งค้านร่างกายและจิตใจ
 
แนวทางขับเคลื่อนแก้ปัญหา
ดำเนินการตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝังปราบปราม โดยเริ่มจาก
1.ประเมินสภาพความเสี่ยง
2.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
3.ดำเนินการตามมาตรการ
4.ดำเนินการตามขอบข่าย
5.กำกับติดตามประเมินผล
 
จากนั้นกำหนดแนวทางการดำเนินงาน กำหนดช่องทางการแจ้งเหตุ และกำหนดบทบาทหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.สถานศึกษามีระบบเสริมสร้างความปลอดภัยตามปริบทของสถานศึกษา
2.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยทั้งค้านร่างกายและจิตใจ
3.สถานศึกษาสามารถเผชิญเหตุ และแก้ไขสถานการณ์ใด้
4 .นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบเหตุได้รับการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเยียวยาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2565,00:01   อ่าน 388 ครั้ง