ข่าวนโยบาย สพฐ.
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย RT NT และ O-NET
กรอบแนวคิด
การนำผลการประเบิน RT, NT, และ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
เป้าหมาย
นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอน สถานศึกษา และสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษานำผลการประเมินไปใช้
 
ปัญหา
สถานศึกษาไม่สามารถจัดการกับข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้าง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ไม่นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อคันหาสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา มุ่งคั่นหาแต่สิ่งที่ประสบความสำเร็จ ครูผู้สอนไม่นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสถานศึกษาไม่นำผลการประเมินไปใช้ในการกำหนดเป้าหมายวางแผนเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 
แนวทางขับเคลื่อนแก้ปัญหา
1.แต่งตั้งคณะกรรมการชับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.กำหนดแนวทางการชับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้
3.สื่อสารสงความเข้าใจกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเกี่ยวกับการนำผลการประเมินไปใช้
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการนำผลการประเมินไปใช้
5. ปฏิบัติการภาคสนามติดตามและถอดบทเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาและหา Best Practice ใน 4 ภูมิภาค
6.รายงานผลการชับเคลื่อนการนำผลการประเบินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อผู้บริหารและผู้ปีส่วน
เกี่ยวข้อง
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพและเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
2.ครูผู้สอนนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
3.สถนศึกษานำผลการประเมินไปใช้ในการกำหนดเป้าหมายหรือวางแผนการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
4.สำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษานำผลการประเมินไปใช้ในการกำหนดนใยบายและจุดเนั้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานตามบริบทพื้นที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2565,00:02   อ่าน 363 ครั้ง