ข่าวนโยบาย สพฐ.
นโยบายแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้
กรอบแนวคิด
การแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย และผู้เรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
 
เป้าหมาย
เด็กปฐมวัย ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ผู้เรียนจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 24 โรงเรียนและครูผู้สอนภาษาไทย
 
ปัญหา
เด็กปฐมวัย ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ขาดปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารพัฒนาการทางความคิด
 
แนวทางขับเคลื่อน
จัดใครงการจำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาการจัดประสบการเพื่อแก้ไขภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
2. โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม Active Learning
3. โครงการ สพฐ. รักการอ่าน แก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
4. โครงการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียน
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ด้านผู้เรียน
1.เด็กปฐมวัยได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและมีพัฒนาการสมวัย
2.ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคนมีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ลดลง
3.ผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ใด้ลดลง
4.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
ด้านครูผู้สอน / บุคลากร
1.บุคลากรปฐมวัยสามารถออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
2.ครูภาษาไทยสามารถวางแผนพัฒนาการอำน การเขียนของผู้เรียนได้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2565,00:03   อ่าน 363 ครั้ง