ข่าวนโยบาย สพฐ.
นโยบายโรงเรียนคุณภาพ
กรอบแนวคิด
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนขนาดเล็กสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูง มีทักษะหลากหลายด้านรวมถึงทักษะชีวิตสามารถประกอบอาชีพได้เมื่อจบหลักสูตรโดยการสร้างความพร้อมให้โรงเรียนหลักเป็นโรงเรียนที่มีปัจจัยพร้อมทุกด้าน
 
เป้าหมาย
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ผู้ปกครองเกิดความมั่น ใจ เพื่อสกัดนักเรียนและรองรับ
นักเรียนไปเรียนนอกอำเภอ แบ่งเบาภาระคำใช้จ่ายผู้ปกครอง พัฒนาโรงเรียน โดยส่งเสริมทักษะวิชาการทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพื่อให้โรงเรียนสามารถดำรงตนอยู่ใต้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงเพิ่มจำนวนครูให้ครบชั้นครบวิชาเอกมีจำนวนนักเรียนที่เหมาะสมมึงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและชุมชนมีอาคารสถานที่ปลอดภัย มีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และทันสมัยเน้นการเพิ่มใอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ลดอัตราการแช่งชันกรณีเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไก่ล ต้องให้โรงเรียนสามารถดำรงอยู่ได้โดยมึงบประมาณและอัตรากำลังครูอย่างเหมาะสม
 
ปัญหา
ไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการ ครูมีไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชาเอก ไม่สามรถบรรจุแต่งตั้ง ทดแทน ย้าย ขาดงบ
ประมาณในการจัดจ้าง งบประมาณมีไม่เพียงพอ อาคารสถานที่ทรุดทรม มีไม่เพียงพอ ชาดสื่ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ขาดแหล่งเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้ประสิทธิภาพการบริหารลดลงในภาวะขาดแคลน
 
แนวทางขับเคลื่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนิน โครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพให้ผู้บริหาร โรงเวียน ผู้ปกครองชุมชนรับทราบ ขับเคลื่อนเนินการพัฒนาตามนโยบาย จุดเน้น 8 เรื่อง ได้แก่ ความปลอดภัย ระบบประกันคุณภาพ หลักสูตรฐานสมรรถะ การพัฒนาครู การเรียนการสอน การวัดประเมินผล การนิเทศ และ Big Data บริหารอัตรากำลัง ครู ผู้บริหาร สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่ยังขาคแคลนในด้านต่างๆให้เป็นประโยชน์สนับสนุนงบประมาณ กำกับ ติดตาม และรายงานผล
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีอาคารเรียนมีห้องเรียนปฏิบัติการต่างๆที่มีคุณภาฬมีบ้านพักครูที่ปลอดภัย มีครูที่สอนตรงตามสายาวิชาเอกมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ระบบ ICT เพื่อค้นคว้า ผู้บริหารมีความพร้อมดันสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถ ในการบริหารจัดการ นักเรียนแสดง ออกถึงความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ รักการเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะการทำงานและทักษะพื้นฐานเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2565,00:04   อ่าน 395 ครั้ง