ข่าวนโยบาย สพฐ.
นโยบายพาน้องกลับมาเรียน
กรอบแนวคิด
เพื่อติดตามคันหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและหรือได้รับการศึกษาต่อในระดับสูงรวมถึงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือเพื่อการมีงานทำ ผ่านเว็บไซต์ พาน้องกลับมาเรียนและ Application พาน้องกลับมาเรียน
 
เป้าหมาย
นักเรียนในระดับกาศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาตามอัยาศัยที่ออก
กลางคันและหลุดออกจากระบบการศึกษาทุกคน
 
ปัญหา
ไม่สามารถติดต่อนักเรียนได้ เนื่องจากการย้ายถิ่นฐานโดยไม่ทราบสาเหตุยากต่อการติดตามค้นหา การติดตาม
ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพระยะไกลไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียน และงบประมาณในการดำเนินงานที่ไม่เพียงพอ
 
แนวทางขับเคลื่อน
ระยะที่1 ธ.ค.64-พ.ค.65
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่หลุดออกจากระบบและสร้างความเข้าใจกับ ผอ.สพท. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนิน
การติดตามค้นหาอย่างเร่งรัดและรายงานผ่าน Web/App พาน้องกลับมาเรียน
ระยะที่ 2 มิ.ย.65-ก. ย.65
นำข้อมูลเด็กที่ติดตามพบแต่ไม่เข้าระบบการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของคณะกรรมการระดับจังหวัด ทำความเข้าใจและกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน โดยใช้กระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช้
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีแนวทางการดำเนินงานของคณะกูรรมการระดับจังหวัดนักเรียนภาคบังคับได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบโรงเรียนและได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพที่สูงขึ้น ผู้บริหาร ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2565,00:05   อ่าน 165 ครั้ง