การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA ปี 2564)

https://drive.google.com/drive/folders/1iEaImTyj7P9hQMgIZk-cocf1UmI4f-0m?fbclid=IwAR0XkygjoRMRryvmUoohMApFYiiNr6mPr8TLwOSNsCXRyvu-y_zylB9zTc8